Generalforsamling 20230414

Generalforsamling i YCÅ fredag d. 14. april 2023 kl. 19:00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Godkendelse af referat.

4. Formandens beretning.

5. Regnskab.

6. Klubbens og Hulens fremtid

7. Indkomne forslag.

8. Valg til bestyrelse, på valg:

Bjarne

Joan (ønsker ikke genvalg)

Paul (Villig til valg)

Ikke på valg:

Birger

Jørgen

Valg af suppleant

9. Fastsættelse af kontingent

10. Planlagte aktiviteter

11. Eventuelt

Referat:

Ad 1: Øjvind blev valgt til dirigent

Ad 2: Jørn blev valgt til referent

Ad 3: Referat fra den generalforsamling 2022 blev godkendt uden bemærkninger

Ad 4: Formandens beretning v. Birger Poulsen

Endnu et besværligt år for klublivet, ikke bare i YCÅ men også i mange andre foreninger.

Vi er i årets løb blevet ramt af tilbagegang i medlemsskaren.
Vi har sagt farvel til René, Marianne og Royne.
Men heldigvis er det ikke bare ulykker, Øjvind er tilbage som aktiv og Jørn er kommet som nyt medlem.

Vi er i skrivende stund 10 aktive og 9 passive medlemmer. Var 11 og 11 sidste gf i 2022.

Af aktiviteter i 2022 kan nævnes:
Aktivitetsniveauet i det forgangne år har været præget af berøringsangst efter udmeldinger i sommer.
Jørgen Thomsen fortæller om Daytona træf.
Sporadiske besøg i kaffeklubberne. Vi var værter i juli. Pænt fremmøde, ikke mindst af YCÅ’ere.
Motortræg i Grenaa.
Søndagstur i Rougsø fra Hulen
Sheltertur 1/10
Hyggeligt garagebesøg hos Jørn og Susanne i Hinnerup.
Viste film i løbet af vinteren:
972 Breakdowns
Itchy Boots i Americas
Great Italian Racers.
Agostini æraen
Julefrokost, business as usual.
Motorshow i Herning, besøgt hen over weekenden.
Primustræf i Grønhøj.
Jørn har fortalt om Wankel.

Vores plan med at klubben skal tilføres flere medlemmer er endnu ikke lykkedes, Derfor har vi startet på plan B som Bjarne vil orientere om under punkt 6.

Ad 5: Bjarne fremlagde regnskabet, som igen i år fremviser et underskud. De største udgiftsposter er husleje og eludgifter – sidstnævnte falder sandsynligvis i år. Med uændret kontingent og uændret medlemsantal er der penge til endnu knap tre års drift af klubben.

Ad 6: Bestyrelsen blev på sidste års generalforsamling bemyndiget til at tage action på klubbens fremtid på ”Hulens” eksistens, hvis medlemstallet ikke viste en væsentlig stigning.

Der har været afholdt et møde med grundejeren (Casper). Måske er det muligt at få reduceret huslejen.

En komplikation er vejretten til grunden – den indehaves af Frank.

I forbindelse med den byggetilladelse, som den daværende Hammel kommune udstedte, eksisterer der tilsyneladende en aftale om, at bygningen skal nedrives, hvis YCÅ ikke ønsker at anvende den længere. Nedrivning skal foretages på klubbens regning.

I kontrakten som vi har lavet med vores udlejer af grunden (Casper) er der i punkt 4 lavet en tilføjelse som er : Ved evt. opsigelse kan overdragelse af bygninger m.v. forhandles.

En god løsning kunne være at finde en forening, f.eks. en spejdergruppe, som kunne være interesseret i at overtage bygningen.

Beslutning: bestyrelsen fortsætter møderne med Casper.

Ad. 7: Ingen forslag

Ad 8: Paul (nuværende suppleant) indtræder i bestyrelsen, Jørn blev valgt til suppleant

Ad 9: Kontingentet for 2023 bliver kr. 528,50. Halv årligt. Partner medlemmer kr. 792,50 halvårligt, passive kr.  317 helårligt. Beløbene bliver dyrtids reguleret ved efterårets indbetaling.

Ad. 10:

  • Jørgen Olesen forsøger at lave en forårstur (er allerede annonceret på hjemmesiden)
  • 23. april: klubben er vært for kaffemøde
  • 29. april: tur til Grenå Motorsamling
  • Vedligehold af klubhus

Ad. 11: Referenten noterede ikke noget